مديريت قراردادها
نام پرسنل : مهرداد بقايي پور
شماره اتاق : 210
تلفن داخلي : 5701
تلفن مستقيم : 33737243
مسئول دفتر قراردادها
نام پرسنل :علی اکبر مرادی تاشاری
شماره اتاق : 210
تلفن داخلي : 5701
تلفن مستقيم : 33737243
دبيرخانه مديريت
نام پرسنل : رحيم موسوي گورابي ، احمد نجفي ، مهدي اميری
شماره اتاق : 210
تلفن داخلي : 5701
دفتر رسيدگي
نام پرسنل : فريد مقدم
شماره اتاق : 201
تلفن داخلي : 5960
تلفن مستقيم : 33360331
گروه رسيدگي
نام پرسنل : حميد وارسته ، اميد حشمتيان
شماره اتاق : 202
تلفن داخلي : 5613 ، 5598
گروه رسيدگي
نام پرسنل : علي عطاران ، ايرج مرادی
شماره اتاق : 203
تلفن داخلي : 5496، 5892
گروه تاسيسات
نام پرسنل : مهدي اميدي ، سيد رضا شفيعي ، عليرضا رضازاده
شماره اتاق : 204
تلفن داخلي : 5077
تلفن مستقيم : 33336223
دفتر قراردادها و مناقصات پيمانكاري
نام پرسنل : عاطفه جلالی
شماره اتاق : 205
تلفن داخلي : 5959
تلفن مستقيم : 33737214
گروه مناقصات پيمانكاري
نام پرسنل : يوسف گاطع زاده، يعقوب گاطع زاده، سيد حميد يرافي
شماره اتاق : 206
تلفن داخلي : 5504 ، 5692
تلفن مستقيم : 33360278
گروه مناقصات پيمانكاري
نام پرسنل : كيانوش حيدری ، رضا كاظمي
شماره اتاق : 207
تلفن داخلي : 5256 ، 5915
تلفن مستقيم : 33360278
گروه مناقصات و مشاورين
نام پرسنل : مهناز جويلي ، فرح دهقان
شماره اتاق : 208
تلفن داخلي : 5372
گروه مشاورين
نام پرسنل : محمد بهنيا ، امير نجفي بيرگانی
شماره اتاق : 213
تلفن داخلي : 5175
تلفن مستقيم : 33336402
گروه رسيدگي - مناقصات
نام پرسنل : عباس طالبي ، عليرضا هرمزی ، امين نيرو بخش
شماره اتاق : 215
تلفن داخلي : 5671 ، 5661
واحد آمار و اطلاعات
نام پرسنل : رسول سياحی
شماره اتاق : 214
تلفن داخلي : 5957
گروه مناقصات خريد
نام پرسنل : شجاع صفي خاني ، مسعود شفيع زاده
شماره اتاق : 214
تلفن داخلي :  5859
بايگانی
نام پرسنل : علي ستاری
شماره اتاق : 210
تلفن داخلي : 5782

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل