شرح وظایف مدیریت قراردادها

بررسي و برآورد انجام كار و همچنين برآورد مالي گزارشات مطالعاتي مرحله اول و دوم و نيز اسناد مناقصه پروژه ها .
دريافت اسامي پيمانكاران جهت دعوت در مناقصات (ليست ياد شده به تائيد هيات منتخب مدير عامل رسيده كه پس از تصويب هيات مديره شركت قابل اجراء مي باشد ).
انجام مناقصات و حضور در كميسيون مذكور بعنوان نماينده مدير عامل
اعلام نتيجه و نظر كميسيون مناقصه به مديريت عامل در رابطه با بررسي توانايي امكانات و ظرفيت كاري پيمانكاران و مشاورين كه حائز كمترين قيمت پيشنهادي و داراي بهترين شرايط فني هستند جهت تصويب برنده مناقصه .
بررسي و پيشنهاد اسامي پيمانكار يا پيمانكاران و همچنين مشاور براي واگذاري كار بصورت ترك تشريفات و انجام مراحل بعدي بر اساس تبصره ماده پنج و شش آئين نامه معاملات شركت .
تشخيص لزوم ارجاع كار بصورت ترك تشريفات مناقصه با گزارش توجيهي و پيشنهاد واحد مربوطه و ارائه جهت تائيد مديريت عامل و تصويب هيات سه نفره بر اساس تبصره ماده پنج آئين نامه شركت .
تهيه قرارداد با پيمانكار يا مشاور انتخاب شده و ارسال آن جهت تصويب مديريت عامل پس از امضاء واحد مربوطه و پيمانكار ، مشاور و دفتر قراردادها
ابلاغ قرارداد هاي تصويب شده با هماهنگي واحد مربوطه و با امضاء مدير عامل ( در ابلاغيه قرارداد مجري طرح بعنوان نماينده دستگاه اجرايي در اجراي قرارداد معرفي و از اين مرحله به بعد پرو‍ژه در اختيار مجري يا متوليان مربوطه قرار مي گيرد ) .
بررسي و اظهار نظر در مورد تغيير مقادير ها و الحاقيه ها به قراردادها پس از بررسي و تائيد مشاور و مجري طرح و آماده نمودن آن از هر حيث جهت تصويب مديريت عامل .
بررسي و اظهار نظر در مورد تمديد زمان پيمان و بطور كلي هر موردي كه بگونه اي باعث تغيير در مفاد و بندهاي قرارداد مي گردد كه اين مرحله پس از تائيد و درخواست مجري ، اظهار نظر شده و براي تصويب مديريت عامل سازمان ارسال مي گردد .
بررسي و اظهار نظر در مواردي كه بنا به دلايل خاص ، تقاضاي پرداخت خسارت به پيمانكار توسط مشاور اعلام گرديده است ، اين مرحله پي از تائيد و درخواست مجري اظهار نظر شده و جهت تصويب مديريت عامل سازمان ارسال مي گردد .
بررسي و اظهار نظر و انجام مكاتبات لازم با پيمانكار يا مشاور در اجراي فسخ پيمان با كسب موافقت مدير عامل ( ماده 46 شرايط عمومي پيمان يا شرايط مشابه براي قراردادهاي خدمات مهندسي ) .
نظارت بر انجام اقدامات پس از فسخ پيمان ( بر اساس ماده 47 شرايط عمومي پيمان )
بررسي و اظهار نظر و انجام مكاتبات لازم با پيمانكار يا مشاور جهت خاتمه پيمان ( ماده 48 شرايط عمومي پيمان يا شرايط مشابه براي قراردادهاي خدمات مهندسي ) با كسب موافقت مدير عامل .
بررسي و اظهار نظر و انجام مكاتبات لازم براي تعليق موقت كار ( بر اساس ماده 49 شرايط عمومي پيمان ) با كسب موافقت مدير عامل .
رسيدگي و نظارت برصورت وضعيت ، تعديل ، ما به تفاوت مصالح و ساير مطالبات پيمانكار كه پس از بررسي و تائيد مشاور و مجري طرح به دفتر قراردادها ارسال مي گردد . به جهت جلوگيري از ركود كاري تعديل و صورت وضعيتهاي پيمانكاران به ازاي هر چهار ماه يا 20% مبلغ پيمان ( هر كدام زودتر احراز شود ) يكبار توسط امور قرارداد ها بررسي مي شود و در بقيه موارد براي پرداخت لزومي به بررسي امور قراردادها نمي باشد . ضمناً در مواردي كه صورت وضعيت يا تعديل در دست رسيدگي دفتر قراردادها مي باشد ، مجري مي تواند تا سقف حداكثر 70% صورت وضعيت يا تعديل مورد تائيد خود را بصورت علي الحساب پرداخت نمايد . بديهي است مابه التفاوت مصالح ، پيش پرداخت يا هر گونه پرداخت ديگر پس از بررسي دفتر قراردادها قابل پرداخت مي باشد .
رسيدگي، كنترل ، تعيين و تائيد نرخ مصالح تحويلي به پيمانكاران و نگهداري و نظارت بر تراز فيزيكي مصالح مصرفي در چارچوب پيمانها و شرايط و دستورالعملهاي جاري .
شركت در جلسات حل اختلاف پيمانكاران و مشاوران با درخواست مديريت محترم عامل يا معاونت مربوطه يا مجري طرح و اعلام نظر به نامبردگان .
بررسي و تصويب قيمتهاي جديد ( موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان ) پس از ارائه پيشنهاد مشاور و اظهار نظر مجري مربوطه .
سركشي به كارگاهها با هماهنگي مجري مربوطه و مطلع شدن از وضعيت كارها و شركت در جلسات پيشرفت پروژه ها ، به لحاظ آشنائي و دريافت مسائل خاص پروژه و آمادگي لازم جهت اتخاذ تصميم مناسب .
شركت در كميسيون تحويل ( اعم از تحويل زمين ، تحويل موقت ، تحويل قطعي و .... )
تهيه و صدور دستورالعملهاي لازم به مشاوران ، پيمانكاران و مجريان طرحها از حيث شكل و چگونگي تنظيم مدارك مالي و صورتجلسات آن به منظور پيشگيري از خطاهاي احتمالي و تسهيل در امر رسيدگي و نگهداري و جامع و مانع بودن اطلاعات ارائه شده و ايجاد يكنواختي .
بررسي پيششنهادها و يا ارائه پيشنهاد و راه حل در مواقع لازم براي حل مشكلات ناشي از تامين مصالح و امثالهم به منظور رعايت مسايل قراردادي و ايجاد نظمي واحد در پروژه ها در راستاي حل مشكل و تنگناهائي كه بنا به شرايط خاص موجبات ركورد پروژ ه ها را فراهم مي آورند .
رسيدگي و مطالعه و تهيه مكاتبات لازم براي اخذ مصوبات هيئت سه نفره ، مجمع عمومي شورايعالي فني ، شوراي فني استان و شوراي اقتصاد در مورد پيمانها حسب نوع پيمان .
جمع آوري و نگهداري بخشنامه ، دستورالعملها ، تصويب نامه ها ، فهارس بهاء منتشره و همچنين يك نسخه از كليه قراردادها ، دستورتغيير كارها ، موافقت نامه ها و غيره جهت مراجعات لازم .
شركت و حضوردر كليه جلساتي كه به هر عنوان در ارتباط با وظايف و مسوليتهاي فوق در داخل يا خارج از سازمان بمنظور استيفاي حقوق سازمان از نظر قراردادها و پيمانهاي مبادله شده يا در دست تبادل
ايجاد و بهنگام نگاهداشتن سيستم مكانيزه كليه اطلاعات لازم از قراردادها و پيمانهاي در دست اجراء و آنهائيكه از اين پس مبادله مي شوند بمنظور سهولت تصميم گيري در مقاطع و موارد ضروري .
تهيه و ارائه گزارشات ماهيانه ، شش ماه و ساليانه از چگونگي اجراي وظايف و مسوليتهاي محوله و پيشنهاد اخذ مصوبه هاي لازم در زمينه اجراي روشهاي هماهنگ و بهينه دفتر قراردادها .
كليه قراردادهاي مشاور ، خريد خدمات مهندسي ، خدمات كارشناسي و قرارداد با شركتهاي وابسته در اجراي وظايف محوله در حوزه عمل اين دفتر مي باشد .
رسيدگي و نظارت بر صورت كاركرد مشاوران .
بررسي و تصويب صورت وضعيت و تعديل ما قبل نهائي و قطعي پيمانكاران پس از تائيد مشاور و مجري طرح از نظر قراردادي .

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل